قیمت تراکت در شیراز و تهران

همه ی قیمت ها به تومان می باشد
نام جنسقیمت چاپچاپ با طراحی از آلبومچاپ با طراحی اختصاصی
1000 تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی یک رو(A4)تحویل 11 روز کاری139100157100179100
1000 تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی یک رو(A5)تحویل 11 روز کاری7530093300115300
1000 تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی یک رو(A6)تحویل 11 روز کاری434006140083400
1000 تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی دو رو(A4)تحویل 11 روز کاری204000240000284000
1000 تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی دو رو(A5)تحویل 11 روز کاری107200143200187200
1000 تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی دو رو(A6)تحویل 11 روز کاری 5990095900139900
2000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی یک رو(A4)تحویل 11 روز کاری 210600228600250600
2000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی یک رو(A5)تحویل 11روزکاری110500128500150500
2000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی یک رو(A6)تحویل 11روزکاری6100079000101000
2000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی دو رو(A4)تحویل 11روزکاری3394069940113940
2000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی دو رو(A5)تحویل 11روزکاری147900183900227900
2000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی دو رو(A6)تحویل 11روزکاری79700115700159700
5000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی یک رو(A4)تحویل 11روزکاری405300423300445300
5000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی یک رو(A5)تحویل 11 روز کاری 208400226400248400
5000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی یک رو(A6)تحویل 11 کاری روز 110500128500150500
5000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی دو رو(A4)تحویل 11 روز کاری 491100527100571100
5000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی دو رو(A5) تحویل 11 روز کاری 250200286200330200
5000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی دو رو(A6)تحویل11روزکاری131400167400211400
1000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A4 یک رو تحویل 6 روز کاری 158900176900198900
1000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A5 یک رو تحویل 6 روز کاری 89600107600129600
1000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A6 یک رو تحویل 6 روز کاری 533007130093300
1000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A4 دو رو تحویل 6 روز کاری 223800259800303800
1000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A5 دو رو تحویل 6 روز کاری 121500157500201500
1000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A6 دو رو تحویل 6 روز کاری 69800105800149800
2000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A4 یک رو تحویل 6 روز کاری 235900253900275900
2000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A5 یک رو تحویل 6 روز کاری 130300148300170300
2000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A6 یک رو تحویل 6 روز کاری 7640094400116400
2000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A4 دو رو تحویل 6 روز کاری 309600345600389600
2000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A5 دو رو تحویل 6 روز کاری 165500201500245500
2000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A6 دو رو تحویل 6 روز کاری 95100131100175100
5000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A4 یک رو تحویل 6 روز کاری 435000453000475000
5000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A5 یک رو تحویل 6 روز کاری 232600250600272600
5000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A6 یک رو تحویل 6 روز کاری 130300148300170300
5000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A4 دورو تحویل 6 روز کاری 521900557900601900
5000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A5 دورو تحویل 6 روز کاری 275500311500355500
5000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A6 دورو تحویل 6 روز کاری 151200187200231200