جستجو

قیمت تراکت در شیراز و تهران

همه ی قیمت ها به تومان می باشد
نام جنسمدت تحویل تهران(روز)مدت تحویل شیراز(روز)قیمت چاپچاپ با طراحی معمولی از آلبومچاپ با طراحی ویژه از آلبوم
1000 تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی یک رو(A4)تحویل 11 روز کاری710207,800227,800237,800
1000 تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی یک رو(A5)تحویل 11 روز کاری710104,400124,400134,400
1000 تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی یک رو(A6)تحویل 11 روز کاری71052,70072,70082,700
1000 تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی دو رو(A4)تحویل 11 روز کاری710281,500321,500341,500
1000 تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی دو رو(A5)تحویل 11 روز کاری710141,800181,800201,800
1000 تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی دو رو(A6)تحویل 11 روز کاری 71071,400111,400131,400
2000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی یک رو(A4)تحویل 11 روز کاری 710343,100363,100373,100
2000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی یک رو(A5)تحویل 11روزکاری710173,700193,700203,700
2000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی یک رو(A6)تحویل 11روزکاری71085,700105,700115,700
2000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی دو رو(A4)تحویل 11روزکاری710427,800467,800487,800
2000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی دو رو(A5)تحویل 11روزکاری710214,400254,400274,400
2000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی دو رو(A6)تحویل 11روزکاری710108,800148,800168,800
5000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی یک رو(A4)تحویل 11روزکاری710724,800744,800754,800
5000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی یک رو(A5)تحویل 11 روز کاری 710368,400388,400398,400
5000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی یک رو(A6)تحویل 11 کاری روز 710185,800205,800215,800
5000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی دو رو(A4)تحویل 11 روز کاری 710822,700862,700882,700
5000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی دو رو(A5) تحویل 11 روز کاری 710413,500453,500473,500
5000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی دو رو(A6)تحویل11روزکاری710207,800247,800267,800
1000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A4 یک رو تحویل 6 روز کاری 25226,500246,500256,500
1000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A5 یک رو تحویل 6 روز کاری 25118,700138,700148,700
1000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A6 یک رو تحویل 6 روز کاری 2562,60082,60092,600
1000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A4 دو رو تحویل 6 روز کاری 25299,100339,100359,100
1000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A5 دو رو تحویل 6 روز کاری 25155,000195,000215,000
1000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A6 دو رو تحویل 6 روز کاری 2581,300121,300141,300
2000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A4 یک رو تحویل 6 روز کاری 25367,300387,300397,300
2000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A5 یک رو تحویل 6 روز کاری 25192,400212,400222,400
2000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A6 یک رو تحویل 6 روز کاری 25101,100121,100131,100
2000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A4 دو رو تحویل 6 روز کاری 25449,800489,800509,800
2000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A5 دو رو تحویل 6 روز کاری 25233,100273,100293,100
2000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A6 دو رو تحویل 6 روز کاری 25122,000162,000182,000
5000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A4 یک رو تحویل 6 روز کاری 25758,900778,900788,900
5000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A5 یک رو تحویل 6 روز کاری 25390,400410,400420,400
5000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A6 یک رو تحویل 6 روز کاری 25202,300222,300232,300
5000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A4 دورو تحویل 6 روز کاری 25852,400892,400912,400
5000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A5 دورو تحویل 6 روز کاری 25437,700477,700497,700
5000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A6 دورو تحویل 6 روز کاری 25226,500266,500286,500