قیمت تراکت در شیراز و تهران

همه ی قیمت ها به تومان می باشد
نام جنسمدت تحویل تهران(روز)مدت تحویل شیراز(روز)قیمت چاپچاپ با طراحی از آلبومچاپ با طراحی اختصاصی
1000 تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی یک رو(A4)تحویل 11 روز کاری710171200191200211200
1000 تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی یک رو(A5)تحویل 11 روز کاری71087600107600127600
1000 تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی یک رو(A6)تحویل 11 روز کاری710458006580085800
1000 تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی دو رو(A4)تحویل 11 روز کاری710241600281600321600
1000 تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی دو رو(A5)تحویل 11 روز کاری710122800162800202800
1000 تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی دو رو(A6)تحویل 11 روز کاری 71064500104500144500
2000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی یک رو(A4)تحویل 11 روز کاری 710270200290200310200
2000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی یک رو(A5)تحویل 11روزکاری710137100157100177100
2000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی یک رو(A6)تحویل 11روزکاری7107000090000110000
2000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی دو رو(A4)تحویل 11روزکاری710350500390500430500
2000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی دو رو(A5)تحویل 11روزکاری710177800217800257800
2000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی دو رو(A6)تحویل 11روزکاری71090900130900170900
5000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی یک رو(A4)تحویل 11روزکاری710548500568500588500
5000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی یک رو(A5)تحویل 11 روز کاری 710276800296800316800
5000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی یک رو(A6)تحویل 11 کاری روز 710140400160400180400
5000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی دو رو(A4)تحویل 11 روز کاری 710639800679800719800
5000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی دو رو(A5) تحویل 11 روز کاری 710321900361900401900
5000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی دو رو(A6)تحویل11روزکاری710163500203500243500
1000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A4 یک رو تحویل 6 روز کاری 25192100212100232100
1000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A5 یک رو تحویل 6 روز کاری 25103000123000143000
1000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A6 یک رو تحویل 6 روز کاری 25562507625096250
1000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A4 دو رو تحویل 6 روز کاری 25262170302170342170
1000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A5 دو رو تحویل 6 روز کاری 25138420178420218420
1000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A6 دو رو تحویل 6 روز کاری 2574400114400154400
2000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A4 یک رو تحویل 6 روز کاری 25296270316270336270
2000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A5 یک رو تحویل 6 روز کاری 25158660178660198660
2000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A6 یک رو تحویل 6 روز کاری 2586060106060126060
2000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A4 دو رو تحویل 6 روز کاری 25377450417450457450
2000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A5 دو رو تحویل 6 روز کاری 25199250239250279250
2000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A6 دو رو تحویل 6 روز کاری 25106410146410186410
5000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A4 یک رو تحویل 6 روز کاری 25470400490400510400
5000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A5 یک رو تحویل 6 روز کاری 25303200323200343200
5000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A6 یک رو تحویل 6 روز کاری 25156900176900196900
5000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A4 دورو تحویل 6 روز کاری 25671700711700751700
5000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A5 دورو تحویل 6 روز کاری 25349400389400429400
5000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A6 دورو تحویل 6 روز کاری 25178900218900258900