قیمت کارت ویزیت در شیراز و تهران

همه ی قیمت ها به تومان می باشد
نام جنسمدت تحویل تهران(روز)مدت تحویل شیراز(روز)قیمت چاپچاپ با طراحی از آلبومچاپ با طراحی اختصاصی
سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9) تحویل 6 روز کاری 7107330097300133300
سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9) تحویل 11 روز کاری 256780091800127800
سلفون براق دو رو دور گرد (6*9) تحویل 4 روز کاری14110700134700170700
سلفون براق دورو دور گرد 9*6 تحویل6 روز کاری 25103000127000163000
سلفون براق دو رو دور گرد (6*9) تحویل 11 روز کاری71098600122600158600
سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی) (6*9) تحویل 6 روز کاری 257330097300133300
سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی) (6*9) تحویل 11 روز کاری 7106780091800127800
سلفون مات دو رو دور گرد(6*9)تحویل 4 روز کاری14110700134700170700
سلفون مات دو رو دور گرد(6*9)تحویل 11 روز کاری71098600122600158600
لمینت براق دو رو دور گرد(500 عددی) (6*9) تحویل 6 روز کاری25140400164400200400
لمینت براق دو رو دور گرد(500 عددی) (6*9)تحویل 11 روز کاری 710136000160000196000
لمینت براق دو رو دور گرد (6*9)تحویل 6 روز کاری25236100260100296100
لمینت براق دو رو دور گرد (6*9)تحویل 13 روز کاری710230600254600290600
لمینت براق دو رو دور گرد (4.8*8.5)تحویل 13 روز کاری1013185500209500245500
لمینت براق طرح موج سایز 9 *6 تحویل 13 روز کاری 1013230600254600290600
لمینت براق مربعی دو رو دور گرد (5*5)تحویل 13روز کاری1013151400175400211400
لمینت مات برجسته دو رو دور گرد 9*6 تحویل 6 روز کاری 36182200206200242200
لمینت مات برجسته دو رو دور گرد 9*6 تحویل 13 روز کاری 710176700200700236700
لمینت مات برجسته دو رو دور گرد 8.5*4.8 تحویل 13 روز کاری 710148100172100208100
لمینت مات برجسته مربعی دو رو دور گرد 5*5 تحویل 13 روز کاری 710144800168800204800
لمینت مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9) تحویل 6 روز کاری 25164600188600224600
لمینت مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9) تحویل 11 روز کاری 710159100183100219100
لمینت مات دو رو دور گرد (6*9)تحویل 6روز کاری25296600320600356600
لمینت مات دو رو دور گرد(6*9)تحویل 13روز کاری710291100315100351100
لمینت مات دو رو دور گرد (4.8*8.5)تحویل 15روز کاری1013233900257900293900
لمینت مات طرح موج سایز 9*6 تحویل 13 روز کاری 1013291100315100351100
لمینت مات مربعی دو رو دور گرد (5*5)تحویل 13روز کاری1013186600210600246600
کارت pvc برفی (شفاف) یکرو(500 عددی)(6*9)تحویل 15 روز کاری710243800267800303800
1000 عددپی وی سی 760میکرونی دو رو دورگرد سایز 9*6 تحویل 13 روز کاری58842200866200902200
500 عددپی وی سی 760میکرونی دو رو دورگرد سایز 9*6 تحویل 16روز کاری58544100568100604100
250 عددپی وی سی 760میکرونی دو رو دورگرد سایز 9*6 تحویل 16روز کاری58320800344800380800
1000عددپی وی سی 500میکرونی دو رو دورگرد سایز 9*6 تحویل 9روز کاری58372500396500432500
500عددپی وی سی 500میکرونی دو رو دورگرد سایز 9*6 تحویل 9روز کاری58230600254600290600