قیمت پاکت در شیراز و تهران

همه ی قیمت ها به تومان می باشد
نام جنسقیمت چاپچاپ با طراحی از آلبومچاپ با طراحی اختصاصی
1000عدد پاکت نامه (ملخی )سیاه سفید(11*22.5)تحویل 5 روزه124800139800154800
1000عدد پاکت نامه نخودی سیاه سفیدA5تحویل 12 روزه336000351000366000
1000عدد پاکت نامه نخودی سیاه سفیدA4تحویل 12 روزه391000406000421000
1000عدد پاکت نامه نخودی سیاه سفیدA3تحویل 12 روزه655000670000685000
500عدد پاکت نامه نخودی سیاه سفیدA5تحویل 12 روزه220500235500250500
500عدد پاکت نامه نخودی سیاه سفیدA4تحویل 12 روزه242500257500272500
500عدد پاکت نامه نخودی سیاه سفیدA3تحویل 12 روزه347000362000377000