قیمت پاکت در شیراز و تهران

همه ی قیمت ها به تومان می باشد
نام جنسمدت تحویل تهران(روز)مدت تحویل شیراز(روز)قیمت چاپچاپ با طراحی از آلبومچاپ با طراحی اختصاصی
1000عدد پاکت نامه (ملخی )سیاه سفید(11*22.5)تحویل 5 روزه25130500150500160500
1000عدد پاکت نامه نخودی سیاه سفیدA5تحویل 12 روزه710400000420000430000
1000عدد پاکت نامه نخودی سیاه سفیدA4تحویل 12 روزه710460500480500490500
1000عدد پاکت نامه نخودی سیاه سفیدA3تحویل 12 روزه710719000739000749000
500عدد پاکت نامه نخودی سیاه سفیدA5تحویل 12 روزه710227300247300257300
500عدد پاکت نامه نخودی سیاه سفیدA4تحویل 12 روزه710251500271500281500
500عدد پاکت نامه نخودی سیاه سفیدA3تحویل 12 روزه710378000398000408000