قیمت فاکتور در شیراز و تهران

همه ی قیمت ها به تومان می باشد
نام جنسمدت تحویل تهران(روز)مدت تحویل شیراز(روز)قیمت چاپچاپ با طراحی از آلبومچاپ با طراحی اختصاصی
15 بسته قبض 3-1 A4 با 2 شماره 1 پرفراژ سیاه سفید(9.5*21)تحویل 8 روز کاری 477000090000100000
10 بسته قبض A4 با 2 شماره 1 پرفراژ سیاه سفید(9.5*21)تحویل 8 روز کاری 4797500117500127500
10 بسته قبض A5 با 2 شماره 1 پرفراژ سیاه سفید(9.5*21)تحویل 8 روزکاری 477110091100101100
10 بسته قبض A4 با 3شماره 2 پرفراژ سیاه سفید(9.5*21)تحویل 8 روزه4797500117500127500
10 بسته قبض A5 با 3شماره 2 پرفراژ سیاه سفید(9.5*21)تحویل 8 روزه477990099900109900