قیمت فاکتور در شیراز و تهران

همه ی قیمت ها به تومان می باشد
نام جنسمدت تحویل تهران(روز)مدت تحویل شیراز(روز)قیمت چاپچاپ با طراحی از آلبومچاپ با طراحی اختصاصی
10 بسته فاکتور A4 تحریر 80 گرم تک نسخه سیاه سفید تحویل 6 روزکاری4789800109800119800
10 بسته فاکتور A5 تحریر 80 گرم تک نسخه سیاه سفید تحویل6روزه47645008450094500
20 بسته فاکتور A6 تحریر 80 گرم تک نسخه سیاه سفید تحویل 6 روزکاری47634008340093400
10بسته فاکتور A4 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )سیاه سفید تحویل6 روزکاری4792000112000122000
10بسته فاکتور A5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )سیاه سفید تحویل 6روزکاری 47623008230092300
20بسته فاکتور بدون کاربن A6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )سیاه سفید تحویل 6 روزکاری 4783200103200113200
10بسته فاکتور A4 دو نسخه کاربن دارسیاه سفید تحویل 6 روزکاری 47132700152700162700
10بسته فاکتور A5 دو نسخه کاربن دارسیاه سفید تحویل 6 روزکاری 4789800109800119800
20بسته فاکتور A6 دو نسخه کاربن دارسیاه سفید تحویل 6روزکاری 47105200125200135200
10بسته فاکتور A4 سه نسخه کاربن دارسیاه سفید تحویل 6 روزکاری 47188800208800218800
10بسته فاکتور A5 سه نسخه کاربن دارسیاه سفید تحویل 6 روزکاری 47122800142800152800
20بسته فاکتور A6 سه نسخه کاربن دارسیاه سفید تحویل 6 روزکاری 47147000167000177000