قیمت فاکتور در شیراز و تهران

همه ی قیمت ها به تومان می باشد
نام جنسقیمت چاپچاپ با طراحی از آلبومچاپ با طراحی اختصاصی
10 بسته فاکتور A4 تحریر 80 گرم تک نسخه سیاه سفید تحویل 6 روزکاری91800101800121800
10 بسته فاکتور A5 تحریر 80 گرم تک نسخه سیاه سفید تحویل6روزه665007650096500
20 بسته فاکتور A6 تحریر 80 گرم تک نسخه سیاه سفید تحویل 6 روزکاری654007540095400
10بسته فاکتور A4 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )سیاه سفید تحویل6 روزکاری94000104000124000
10بسته فاکتور A5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )سیاه سفید تحویل 6روزکاری 643007430094300
20بسته فاکتور بدون کاربن A6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )سیاه سفید تحویل 6 روزکاری 8520095200115200
10بسته فاکتور A4 دو نسخه کاربن دارسیاه سفید تحویل 6 روزکاری 129200139200159200
10بسته فاکتور A5 دو نسخه کاربن دارسیاه سفید تحویل 6 روزکاری 8850098500118500
20بسته فاکتور A6 دو نسخه کاربن دارسیاه سفید تحویل 6روزکاری 101700111700131700
10بسته فاکتور A4 سه نسخه کاربن دارسیاه سفید تحویل 6 روزکاری 179800189800209800
10بسته فاکتور A5 سه نسخه کاربن دارسیاه سفید تحویل 6 روزکاری 118200128200148200
20بسته فاکتور A6 سه نسخه کاربن دارسیاه سفید تحویل 6 روزکاری 144600154600174600