قیمت تراکت در شیراز و تهران

همه ی قیمت ها به تومان می باشد
نام جنسمدت تحویل تهران(روز)مدت تحویل شیراز(روز)قیمت چاپچاپ با طراحی از آلبومچاپ با طراحی اختصاصی
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A4 یک رو تحویل 6 روز کاری 25862924882924902924
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A5 یک رو تحویل 6 روز کاری 25447124467124487124
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A6 یک رو تحویل 6 روز کاری 25238036258036278036
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A4 دو رو تحویل 6 روز کاری 2596034010003401040340
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A5 دو رو تحویل 6 روز کاری 25495832535832575832
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A6 دو رو تحویل 6 روز کاری 25261796301796341796
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A4 یک رو تحویل 11 روز کاری 710828472848472868472
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A5 یک رو تحویل 11 روز کاری 710418612438612458612
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A6 یک رو تحویل 11 روز کاری 710215464235464255464
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A4 دو رو تحویل 11 روز کاری 7109258889658881005888
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A5 دو رو تحویل 11 روز کاری 710467320507320547320
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A6 دو رو تحویل 11 روز کاری 710239224279224319224