قیمت تراکت در شیراز و تهران

همه ی قیمت ها به تومان می باشد
نام جنسقیمت چاپچاپ با طراحی از آلبومچاپ با طراحی اختصاصی
1000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A4)تحویل 11روز207300225300247300
1000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A5)تحویل 11روز108300126300148300
1000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A6)تحویل 11روز599007790099900
1000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A4)تحویل 11 روز کاری268900304900348900
1000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A5)تحویل 11 روز کاری 139100175100219100
1000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A6)تحویل 11 روز کاری76400112400156400
2000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A4)تحویل 11 روز کاری347000365000387000
2000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A5)تحویل 11 روز کاری178700196700218700
2000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A6)تحویل 11 روز کاری95100113100135100
2000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A4)تحویل 11 روز کاری417400453400497400
2000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A5)تحویل 11 روز کاری213900249900293900
2000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A6)تحویل 11 روز کاری112700148700192700
5000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A4)تحویل 11 روز کاری751800769800791800
5000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A5)تحویل 11 روز کاری380000398000420000
5000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A6)تحویل 11 روز کاری196300214300236300
5000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A4)تحویل 11 روز کاری833200869200913200
5000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A5)تحویل 11 روز کاری421800457800501800
5000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A6)تحویل 11 روز کاری217200253200297200
1000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A4یک رو تحویل 6 روز کاری 226000244000266000
1000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A5یک رو تحویل 6 روز کاری 123700141700163700
1000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A6یک رو تحویل 6 روز کاری 6980087800109800
1000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A4 دو رو تحویل 6 روز کاری 288700324700368700
1000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A5 دو رو تحویل 6 روز کاری 154500190500234500
1000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A6 دو رو تحویل 6 روز کاری 85200121200165200
2000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A4 یک رو تحویل 6 روز کاری 371200389200411200
2000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A5 یک رو تحویل 6 روز کاری 198500216500238500
2000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A6 یک رو تحویل 6 روز کاری 110500128500150500
2000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A4 دو رو تحویل 6 روز کاری 441600477600521600
2000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A5 دو رو تحویل 6 روز کاری 233700269700313700
2000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A6 دو رو تحویل 6 روز کاری 128100164100208100
5000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A4 یک رو تحویل 6 روز کاری 781500799500821500
5000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A5 یک رو تحویل 6 روز کاری 405300423300445300
5000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A6 یک رو تحویل 6 روز کاری 216100234100256100
5000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A4 دو رو تحویل 6 روز کاری 862900898900942900
5000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A5 دو رو تحویل 6 روز کاری 446000482000526000
5000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A6 دو رو تحویل 6 روز کاری 237000273000317000