قیمت تراکت در شیراز

همه ی قیمت ها به تومان می باشد
نام جنسقیمت چاپچاپ با طراحی از آلبومچاپ با طراحی اختصاصی
1000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A4)تحویل 11روز196000221000246000
1000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A5)تحویل 11روز102400127400152400
1000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A6)تحویل 11روز5680081800106800
1000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A4)تحویل 11 روز کاری260800310800360800
1000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A5)تحویل 11 روز کاری 134800184800234800
1000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A6)تحویل 11 روز کاری72400122400172400
2000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A4)تحویل 11 روز کاری324400349400374400
2000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A5)تحویل 11 روز کاری167200192200217200
2000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A6)تحویل 11 روز کاری88000113000138000
2000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A4)تحویل 11 روز کاری397600447600497600
2000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A5)تحویل 11 روز کاری204400254400304400
2000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A6)تحویل 11 روز کاری107200157200207200
5000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A4)تحویل 11 روز کاری692800717800742800
5000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A5)تحویل 11 روز کاری350800375800400800
5000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A6)تحویل 11 روز کاری180400205400230400
5000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A4)تحویل 11 روز کاری770800820800870800
5000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A5)تحویل 11 روز کاری390400440400490400
5000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A6)تحویل 11 روز کاری199600249600299600
1000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A4یک رو تحویل 6 روز کاری 216400241400266400
1000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A5یک رو تحویل 6 روز کاری 118000143000168000
1000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A6یک رو تحویل 6 روز کاری 6640091400116400
1000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A4 دو رو تحویل 6 روز کاری 281200331200381200
1000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A5 دو رو تحویل 6 روز کاری 150400200400250400
1000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A6 دو رو تحویل 6 روز کاری 82000132000182000
2000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A4 یک رو تحویل 6 روز کاری 348400373400398400
2000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A5 یک رو تحویل 6 روز کاری 186400211400236400
2000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A6 یک رو تحویل 6 روز کاری 102400127400152400
2000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A4 دو رو تحویل 6 روز کاری 422800472800522800
2000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A5 دو رو تحویل 6 روز کاری 223600273600323600
2000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A6 دو رو تحویل 6 روز کاری 121600171600221600
5000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A4 یک رو تحویل 6 روز کاری 721600746600771600
5000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A5 یک رو تحویل 6 روز کاری 376000401000426000
5000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A6 یک رو تحویل 6 روز کاری 200800225800250800
5000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A4 دو رو تحویل 6 روز کاری 800800850800900800
5000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A5 دو رو تحویل 6 روز کاری 414400464400514400
5000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A6 دو رو تحویل 6 روز کاری 220000270000320000