جستجو

قیمت تراکت در شیراز و تهران

همه ی قیمت ها به تومان می باشد
نام جنسمدت تحویل تهران(روز)مدت تحویل شیراز(روز)قیمت چاپچاپ با طراحی معمولی از آلبومچاپ با طراحی ویژه از آلبوم
1000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A4)تحویل 11روز710313,400333,400343,400
1000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A5)تحویل 11روز710157,200177,200187,200
1000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A6)تحویل 11روز71080,200100,200110,200
1000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A4)تحویل 11 روز کاری710389,300429,300449,300
1000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A5)تحویل 11 روز کاری 710195,700235,700255,700
1000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A6)تحویل 11 روز کاری71098,900138,900158,900
2000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A4)تحویل 11 روز کاری710554,300574,300584,300
2000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A5)تحویل 11 روز کاری710277,100297,100307,100
2000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A6)تحویل 11 روز کاری710139,600159,600169,600
2000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A4)تحویل 11 روز کاری710639,000679,000699,000
2000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A5)تحویل 11 روز کاری710321,100361,100381,100
2000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A6)تحویل 11 روز کاری710160,500200,500220,500
5000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A4)تحویل 11 روز کاری7101,258,3001,278,3001,288,300
5000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A5)تحویل 11 روز کاری710630,200650,200660,200
5000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A6)تحویل 11 روز کاری710315,600335,600345,600
5000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A4)تحویل 11 روز کاری7101,352,9001,392,9001,412,900
5000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A5)تحویل 11 روز کاری710677,500717,500737,500
5000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A6)تحویل 11 روز کاری710339,800379,800399,800
1000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A4یک رو تحویل 6 روز کاری 25334,300354,300364,300
1000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A5یک رو تحویل 6 روز کاری 25172,600192,600202,600
1000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A6یک رو تحویل 6 روز کاری 2590,100110,100120,100
1000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A4 دو رو تحویل 6 روز کاری 25410,200450,200470,200
1000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A5 دو رو تحویل 6 روز کاری 25211,100251,100271,100
1000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A6 دو رو تحویل 6 روز کاری 25108,800148,800168,800
2000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A4 یک رو تحویل 6 روز کاری 25580,700600,700610,700
2000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A5 یک رو تحویل 6 روز کاری 25299,100319,100329,100
2000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A6 یک رو تحویل 6 روز کاری 25155,000175,000185,000
2000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A4 دو رو تحویل 6 روز کاری 25665,400705,400725,400
2000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A5 دو رو تحویل 6 روز کاری 25342,000382,000402,000
2000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A6 دو رو تحویل 6 روز کاری 25175,900215,900235,900
5000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A4 یک رو تحویل 6 روز کاری 251,290,2001,310,2001,320,200
5000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A5 یک رو تحویل 6 روز کاری 25655,500675,500685,500
5000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A6 یک رو تحویل 6 روز کاری 25336,500356,500366,500
5000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A4 دو رو تحویل 6 روز کاری 251,383,7001,423,7001,443,700
5000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A5 دو رو تحویل 6 روز کاری 25703,900743,900763,900
5000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A6 دو رو تحویل 6 روز کاری 25360,700400,700420,700