قیمت تراکت در شیراز و تهران

همه ی قیمت ها به تومان می باشد
نام جنسمدت تحویل تهران(روز)مدت تحویل شیراز(روز)قیمت چاپچاپ با طراحی از آلبومچاپ با طراحی اختصاصی
1000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A4)تحویل 11روز710277900297900317900
1000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A5)تحویل 11روز710141500161500181500
1000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A6)تحویل 11روز7107220092200112200
1000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A4)تحویل 11 روز کاری710347200387200427200
1000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A5)تحویل 11 روز کاری 710175600215600255600
1000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A6)تحویل 11 روز کاری71089800129800169800
2000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A4)تحویل 11 روز کاری710490200510200530200
2000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A5)تحویل 11 روز کاری710247100267100287100
2000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A6)تحویل 11 روز کاری710126100146100166100
2000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A4)تحویل 11 روز کاری710566100606100646100
2000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A5)تحویل 11 روز کاری710285600325600365600
2000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A6)تحویل 11 روز کاری710144800184800224800
5000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A4)تحویل 11 روز کاری710110180011218001141800
5000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A5)تحویل 11 روز کاری710554000574000594000
5000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A6)تحویل 11 روز کاری710277900297900317900
5000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A4)تحویل 11 روز کاری710118980012298001269800
5000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A5)تحویل 11 روز کاری710598000638000678000
5000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A6)تحویل 11 روز کاری710301000341000381000
1000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A4یک رو تحویل 6 روز کاری 25299900319900339900
1000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A5یک رو تحویل 6 روز کاری 25163500183500203500
1000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A6یک رو تحویل 6 روز کاری 2583200103200123200
1000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A4 دو رو تحویل 6 روز کاری 25368100408100448100
1000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A5 دو رو تحویل 6 روز کاری 25197600237600277600
1000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A6 دو رو تحویل 6 روز کاری 25100800140800180800
2000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A4 یک رو تحویل 6 روز کاری 25516600536600556600
2000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A5 یک رو تحویل 6 روز کاری 25268000288000308000
2000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A6 یک رو تحویل 6 روز کاری 25141500161500181500
2000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A4 دو رو تحویل 6 روز کاری 25593600633600673600
2000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A5 دو رو تحویل 6 روز کاری 25307600347600387600
2000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A6 دو رو تحویل 6 روز کاری 25161300201300241300
5000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A4 یک رو تحویل 6 روز کاری 25113370011537001173700
5000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A5 یک رو تحویل 6 روز کاری 25580400600400620400
5000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A6 یک رو تحویل 6 روز کاری 25299900319900339900
5000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A4 دو رو تحویل 6 روز کاری 25122170012617001301700
5000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A5 دو رو تحویل 6 روز کاری 25624400664400704400
5000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A6 دو رو تحویل 6 روز کاری 25321900361900401900